THỜI KHÓA BIỂU

Dương lịch có chú thích các ngày lễ của Việt Nam, giáo viên xem lịch dạy phía dưới lịch này.