Lãnh đạo trường

1. Đ/c Vương Thị Hồng Duyên  - Hiệu trưởng                    ĐT: 0914381775
2. Đ/c Trần Thị Thu Hảo              - Phó hiệu trưởng            ĐT: 0948686555
3  Đ/C Hoàng Thị Bích                - Tổ trưởng tổ KH tự nhiên
4. Đ/C Đỗ Thị In                           - Tổ trưởng tổ KH xã hội
5. Đ/c Đinh Tiến Thành               - Tổ trưởng tổ chuyên biệt

Comments