Ban chi uỷ

 STT

 Họ và tên

 Chức vụ

 1

  Vương Thị Hồng Duyên

BT Chi bộ 

 2

  Đinh Tiến Thành

 PBT chi bộ

 3

 Trần Thị Thu Hảo

 Chi ủy viên

Comments